472b86720a033691f23a78931f1fc8b6ab86e35c
[sitka/doc/acquisitions.git] / sitka.jpg
sitka.jpg