remove revhistory
[sitka/doc/style.git] / sitka.jpg
sitka.jpg